Menu

Vedtægter

Vedtægter for Taulov Skærbæk Idrætsforening

Fodbold afdeling.

§ 1: Navn og hjemsted.

Foreningen Taulov Skærbæk Idrætsforening – Fodbold (TSIF-Fodbold), der har hjemsted i Fredericia Kommune, er stiftet den 1. januar, 1969.

Foreningen er medlem af Jysk Boldspil Union (JBU) under Dansk Boldspil Union (DBU) under Danmarks Idræts-Forbund samt DGI Sydøstjylland under Danske Gymnastik og Idrætsforening (DGI) og er underlagt disses love og bestemmelser.

TSIF-Fodbold er en del af TSIF og underlagt denne hovedforenings love og vedtægter.


§ 2: Formål.

Foreningens formål er at samle fodboldinteresserede i et meningsfyldt og forpligtende fællesskab, og med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab, at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet, samt at virke for idrættens fremme, både med hensyn til bredden og på topplan.


§ 3: Medlemskab.

Som aktiv eller passiv medlem kan bestyrelsen optage enhver.

Passive medlemmer har ingen adgang til selve sportsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsesarbejde.


§ 4: Indmeldelse.

Indmeldelse skal ske skriftlig eller via hjemmeside til foreningen.

For medlemmer under 15 år skal indmeldelse ske via forældrene eller værge. Indmeldelsen er bindende for en sæson, dog med en prøvetid på op til 3 uger.


§ 5: Udmeldelse.

Udmeldelse skal ske skriftlig til bestyrelsen eller træner til udgangen af en sæson. Udmeldelsen kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med klubben.


§ 6: Kontingent.

Kontingent for aktive og passive medlemmer, fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.


§ 7: Restance.

Kontingent skal være betalt inden forfaldsdatoen.

Ved for sen betaling af kontingent, fremsendes rykkerskrivelse. Ved manglende betaling har medlemmet ikke ret til deltagelse i træning, eller øvrige aktiviteter som vedr. klubben. Såfremt kontingentet ikke betales efter fremsendt rykker vil medlemmet uden yderligere varsel blive slettet af klubbens medlemsliste.

Nyoptagelse kan da kun ske mod betaling af gælden og nyt kontingent.


§ 8: Udelukkelse og eksklusion.

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

I sager om udelukkelse og eksklusion, har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion, har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion, kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.


§ 9: Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, inden udgangen af marts måned.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 15 år, har været medlem af foreningen i 3 måneder og ikke er i kontingentrestance. Forældre til aktive børn under 15 år, har stemmeret med 1 stemme pr. fremmødt forælder, dog max. 1 stemme pr. barn.

Passive medlemmer skal dog have været medlem af foreningen i mindst et år. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel, via hjemmeside og sociale medier, med angivelse af dagsorden, samt eventuelle indkomne forslag.

Det reviderede regnskab, kan udleveres til alle medlemmer samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til formanden senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal.


§ 10: Dagsorden.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling, skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab, for det forløbne år til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag, for det kommende år til godkendelse.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

9. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant.

10. Eventuelt.


§ 11: Generalforsamlingens ledelse mv.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der så vidt muligt ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger tages efter almindeligt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet jf.§17 & §18.

Der kan kun stemmes ved personlig fremmøde.

Valgbar til bestyrelsen er samtlige medlemmer, aktive såvel passive der er fyldt 18 år, som ikke er i kontingentrestance.

Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post.

Afstemning skal, såfremt 5 medlemmer forlanger det, foretages skriftligt.

Der føres protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten.


§ 12: Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling, kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en tredjedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt, overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m., gælder de samme bestemmelser, som for den ordinære generalforsamling.


§ 13: Bestyrelse – Valg.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.

Bestyrelsen består af 4 – 7 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger, forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

På valg i lige år er halvdelen af bestyrelsen (2 – 4 medlemmer), øvrige er på valg i ulige år

Bestyrelsen består af en formand, en økonomiansvarlig og yderligere to til fem menige medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.


§ 14: Tegningsret.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden eller økonomiansvarlige er til stede.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Foreningen tegnes af formanden. Ved væsentlige økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af formanden og økonomi ansvarlig i forening.

Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt.


§ 15: Regnskab.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden den 1.marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr.31.december til bilagskontrollanten.

Driftsregnskab og status, forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, og skal være forsynet med bilagskontrollanten´s påtegning og underskrift.

Driftsregnskab og status, skal være klar til udlevering til foreningens medlemmer, samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.


§ 16: Revision.

På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år af gangen en bilagskontrollant og en bilagskontrollantsuppleant jf. § 10.

Bilagskontrollanten skal hvert år i marts gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.

Bilagskontrollanten har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.


§ 17: Vedtægtsændringer.

Forandringer af vedtægterne skal ske på enhver generalforsamling, når mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.


§ 18: Foreningens opløsning.

Bestemmelser om foreningens opløsning, kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de angivne stemmer er for forslaget.

Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtige, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med overnævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt.

I tilfælde af foreningens opløsning, skal den formue, der er i behold, overgå til TSIF hovedforening.

Sammenslutning med andre foreninger, eksklusion eller udmeldelse af TSIF hovedforening er ikke at betragte som opløsning.

Disse vedtægter er godkendt på ordinær generalforsamling i TSIF-fodbold den 27.marts 2019 og afløser vedtægter vedtaget 27. marts 2008

Luk