Menu

Vedtægter

§ 1: Navn og hjemsted
Foreningen Taulov Skærbæk Idrætsforening – Fodbold (TSIF-Fodbold), der har hjemsted i Fredericia Kommune, er stiftet den 1. januar, 1969.
Foreningen er medlem af Jysk Boldspil Union (JBU) under Dansk Boldspil Union (DBU) under Danmarks Idræts-Forbund samt DGI Sydøstjylland under Danske Gymnastik og Idrætsforening (DGI) og er underlagt disses love og bestemmelser.
TSIF-Fodbold er en del af TSIF og underlagt denne hovedforenings love og vedtægter.
§ 2: Formål
Foreningens formål er at samle fodboldinteresserede i et meningsfyldt og forpligtende fællesskab, og med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab, at styrke folke oplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i  samfundslivet, samt at virke for idrættens fremme, både med hensyn til bredden og på topplan.
§ 3: Medlemskab
Som aktiv eller passiv medlem kan bestyrelsen optage enhver. Passive medlemmer har ingen adgang til selve sportsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsesarbejde.
§ 4: Indmeldelse
Indmeldelse skal ske skriftlig på indmeldelsesblanket til foreningens medlemsadministrator. For medlemmer under 15 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældrene eller værge. Indmeldelsen er bindende for en sæson, dog med en prøvetid på 3 uger.
§ 5: Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftlig til medlemsadministrator med måneds varsel til udgangen af en sæson. Udmeldelsen kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med klubben.
§ 6: Kontingent
Kontingent for aktive og passive medlemmer, fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
§ 7: Restance
Kontingent skal være betalt inden forfaldsdatoen. Ved for sen betaling af kontingent, fremsendes rykkerskrivelse. Såfremt kontingentet ikke betales herefter, skal medlemmet skriftligt meddeles, at medlemmet er slettet af klubbens medlemsliste.
Nyoptagelse kan da kun ske mod betaling af gælden og nyt kontingent.
§ 8: Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.
I sager om udelukkelse og eksklusion, har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion, har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion, kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.
§ 9: Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, inden udgangen af marts måned.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningensmedlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 15 år, har været medlem af foreningen i 3 måneder og ikke er i kontingentrestance. Forældre til aktive børn under 15 år, har stemmeret med 1 stemme pr. fremmødt forælder, dog max. 1 stemme pr. barn.